FREMMET EGET FORSLAG: Styremedlem Svenn Are Jenssen fremmet forslag om å sende kun deler av høringsforslaget ut på høring. F.v leder av Regionalt brukerutvalg i Helse Nord Knut Georg Hartvigsen, styremedlem Kari Jørgensen, Svenn Are Jenssen og Jan-Oddvar Sørnes.
FREMMET EGET FORSLAG: Styremedlem Svenn Are Jenssen fremmet forslag om å sende kun deler av høringsforslaget ut på høring. F.v leder av Regionalt brukerutvalg i Helse Nord Knut Georg Hartvigsen, styremedlem Kari Jørgensen, Svenn Are Jenssen og Jan-Oddvar Sørnes.

Marit Lind trekker saken etter press fra styret

Etter at det ble klart at det ikke var flertall i styret i Helse Nord RHF for å sende ut høringsforslaget fra administrerende direktør Marit Lind, trakk hun saken.  

Publisert Sist oppdatert

Det ble en maktkamp i styret i det ekstraordinære styremøtet tirsdag. Den kampen tapte styreleder Renate Larsen og administrerende direktør Marit Lind. 

– På bakgrunn av de diskusjonen som har vært, og at flere av dere ønsker at vi skal sende ut bare deler av planen, så har jeg bestemt meg for å trekke saken. Jeg ønsker å komme tilbake til styret med den på de områdene dere konkret har ment bør forsterkes, slik at vi kan sende ut en helhetlig plan slik som oppdraget er, sa Marit Lind til styret.

– Konsekvensen av dette er at høringsperioden forskyves, og ikke blir ferdigbehandlet i april, slik planen har vært, sa Lind. 

De konserntillitslvalgte Martin Alexander Øien Jenssen (psykologforeningen), Kari Marie Baadstrand Sandnes (Fagforbundet) og Sissel Alterskjær (Norsk sykepleierforbund) hadde varslet i forkant av styremøtet, at de ville stemme mot forslaget fra administrerende direktør i Helse Nord RHF, Marit Lind.

De fikk følge av de eieroppnevnte styremedlemmene Svenn Are Jenssen, Jan-Oddvar Sørnes og Kari Jørgensen.

Det er spesielt arbeidet fra de tre arbeidsgruppene 1, 2 og 3, som kritikerne ville ta ut av vedtaket, blant annet fordi det forslagene ikke er ROS-vurdert (risiko- og sikkerhetsvurdert) godt nok.

Intense forsøk fra styreleder Renate Larsen, nestleder Rune Gjertin Rafaelsen, og styremedlemmene Anne Husebekk og Henrik Olsen, var ikke nok til å overbevise skeptikerne.

- Det høres ut som om mange av dere vil ta stilling til planen før den sendes ut, men det er ikke det vi har lagt opp til, sa Helse Nord-direktør Marit Lind i sitt siste forsøk på å få med seg styret på en enighet om å sende ut høringsforslaget slik det foreligger. 

Nytt styre neste uke

Etter en pause der det var tydelig at Lind ikke ville få med seg styret sa Lind at hun trakk saken. 

Nå skal administrasjonen utarbeide et nytt forslag til et helhetlig høringsutkast, med de innspillene som kom fra styret tirsdag. Når den kommer tilbake til styret er ikke klart, men styreleder Renate Larsen at man ikke har god tid. 

Allerede neste uke, den 15. januar, utnevnes nye styrer i de regionale helseforetakene. Da kan det komme flere utskiftninger også i Helse Nord RHF. 

Tidlig uenighet

På agendaen for styremøtet tirsdag sto én sak: Tiltak for å sikre bærekraft i Helse Nord – høringsutkast helhetlig plan for funksjons og oppgavedeling. 

Styremedlem Svenn Are Jenssen fremmet tidlig et forslag om å dele opp høringssforslaget, og ikke sende ut delen som omhandler områdene arbeidsgruppene 1, 2 og 3 har utredet. Gruppene har sett på henholdsvis akutte og elektive funksjoner, psykisk helsevern og rehabilitering og private tjenester. 

Jenssen mente at disse arbeidsgruppene ikke har svart godt nok ut alle deler av oppdraget fra Helse- og omsorgsdepartementet.

– Vi må ta stilling til om det er gode forslag som ligger på bordet, om de er tilstrekkelig utredet og tilstrekkelig risikovurdert. Kommer vi til at de ikke er det, må de aktuelle delene ikke sendes ut på høring, sa Jenssen.

I oppdraget fra HOD står det at Helse Nord RHF skal

  • sørge for robuste styrings- og rapporteringssystemer i alle ledd i helseforetaksgruppen, med en egnet fullmaktsstruktur
  • rapportere månedlig på konkrete tiltak som skal bidra til en bærekraftig økonomisk utvikling
  • vurdere behovet for endringer i funksjons- og oppgavedeling som bidrar til at Helse Nord RHF kan ivareta sitt sørge for-ansvar på lang sikt.

Høringsutkastet som styret skulle behandle, er utarbeidet av administrerende direktør Marit Lind, på grunnlag av blant annet fem arbeidsgrupper som ble satt ned av styret våren 2023. Gruppene har utredet følgende områder: Akutt og elektive funksjoner, psykisk helsevern, rehabilitering og psykisk helsevern, diagnostiske funksjoner og samordning av primær og spesialisthelsetjenesten. 

Frarådet på det sterkeste

Styreleder Renate Larsen frarådet Jenssens alternative forslag: 

– Det vil jeg fraråde på det sterkeste, sa hun og minnet om at styret ikke skal realitetsbehandle forslaget som lå på bordet, noe som tvert i mot skal gjøres i april, og at styret imidlertid har ansvar for at prosessen går fremover. 

Etter en runde rundt styrebordet, der det kom frem at flere ønsket å stanse høringsforslaget, så oppfordret Lasen styret til å si mer om hva som skal til for å drive prosessen fremover, i stedet for å stanse helt opp og si hva de ikke ville.

– Å si at vi stopper noe, uten å si hva vi trenger mer av, da gjør vi ikke jobben vår. Vi har en kritisk situasjonen i Helse Nord i dag, og det kan ikke vi som styre ikke gjøre noe med. 

Larsen gjentok dette budskapet gjentatte ganger under den på følgende debatten: 

– Jeg synes det er en ansvarsfraskrivelse av styret å ikke sende ut hele forslaget på høring, sa styrelederen som også gjentok opptil flere ganger at styret ikke skal ta stilling til forslagene i seg selv, men om planen som foreligger er god nok til at den kan sendes ut på høring. Og at styret deretter, i april, og etter å ha fått inn innspill fra høringsinstanser og innbyggere, skal ta stilling til selve innholdet. 

– Jeg presiserer igjen, dette er ikke noe jeg heller har tatt stilling til, men jeg ønsker å få inn de forslagene som følger med en høring, for å få et breiere beslutningsgrunnlag, sa Larsen. 

– Avgjørende at vi kommer i gang med en prosess 

Nestleder Rune Gjertin Rafaelsen, støttet Larsen og Lind. 

– Jeg har sittet i styret i snart to år. Det har vært en situasjon der vi har vært i en veldig vanskelig situasjon for foretaket. Dette tror jeg har vært observert av mange. Jeg tror at dette også er bakgrunnen for at vi fikk oppdraget fra HOD.

Han mente det var åpenbart at noe må skje i Helse Nord RHF.

– Jeg vil ikke gå inn på å diskutere enkeltsaker, men jeg tror at det som ble sagt fra det Regionale brukerutvalget for pasientene - som skal ha hovedfokus, at det er helt avgjørende at vi kommer i gang med en prosess som gjør av vi ikke har 30.000 pasienter i nord på venteliste. Det er det som må være grunnlaget for arbeidet, sa Rafaelsen. 

Vil ikke stille seg bak forslaget

Rafaelsen var den første blant eieroppnevnte styremedlemmene som tok ordet, etter at Marit Lind hadde innledet det ekstraordinære styremøtet, etterfulgt av en orientering fra økonomidirektør Erik Arne Hansen, og Regionalbrukerutvalg sitt syn på høringsforslaget. 

Ansattrepresentant Sissel Alterskjær, for Norsk Sykepleierforbund, hadde imidlertid allerede gjort det klart at de ikke ville støtte å sende ut høringsforslaget slik det foreligger: 

– De konserntillitsvalgte kan ikke stille seg bak forslaget til enighetsprotokoll, sa Alterskjær etter å ha lest opp et forberedt innlegg. 

Nestleder Rune Gjertin Rafaelsen og styremedlem Henrik Olsen gjorde det klart at de støttet forslaget fra administrasjonen, mens Jan-Oddvar Sørnes åpnet for å sende ut kun deler av planen. 

– Vi må realitetsorientere oss. Vi må sende dette ut på høring. Spørsmålet er om hele pakken egner seg for å sende ut nå, eller skal man vurdere å sende ut deler av det, sa Sørnes.

– Vi må ta til fornuft

I likhet med styreleder Larsen advarte styremedlem Anne Husebekk om å ta ut deler av planen til høring: 

– Vi blir ikke bedt om å ta stilling til det som står i høringsrapporten, Vi må ta til fornuft og sende forslaget til høring, sa Husebekk som kalte saken den viktigste saken dette styret ville behandle. 

– Endring er vanskelig, og endringer vekker følelser i folk. Det er helt naturlig. 

– Så er det sånn at den fremlagte planen som vi skal ta stilling til, ikke løser alt. I tillegg er det satt i gang et arbeid med omstilling, vi må også være forberedt på at vi kan måtte komme til å måtte gjøre ytterligere endringer i årene fremover, sa hun. 

– Jeg vil støtte både styreleder og leder i å sende planen som helhet på høring, og ikke dele den opp. Men jeg er også åpen for at vi kan be administrasjonen om å se ytterligere på enkelte området. 

Pekte på mangler

Styremedlem Kari Jørgensen, gjorde det imidlertid klart at hun ville støtte Jenssen i å ta ut deler av planen før høring. 

– Det er for store mangler i beslutningsgrunnlaget til at vi kan sende forslaget ut på høring. Så jeg kommer ikke til å stemme for å sende ut hele planen på høring nå, sa Jørgensen.

Henrik Olsen var uenig i dette: 

– Vi kan alltid ønske oss bedre tid, likevel har det gått over ett år siden arbeidet startet. Jeg mener det er viktig å holde oss til tidsplanen som er satt opp, og ikke slite ut de ansatte og organisasjonen med å utsette prosessen. Jeg støtter forslaget til høringsdokument, og at det sendes ut til høring nå, sa han.

– Ansvarsfraskrivelse

Etter hvert som debatten gikk, økte temperaturen blant styremedlemmene: 

– Jeg tenker at det jeg opplever rundt styrebordet nå er en ansvarsfraskrivelse. Vi har vært med på å godkjenne mandatet og tidsplanen, minnet Anne Husebekk om.

Jenssen var ikke enig i dette, men mente det ville være feil av han å sende ut et høringsforslag han var uenig i. 

– Det er ikke riktig at vi ikke tar stilling, vi må tenke at vi synes det er et godt forslag. Jeg synes ikke det å åpne for en omkamp for sykehusstrukturen på Helgeland er en god ide. Det er deler av min begrunnelse for at jeg ikke kan stille meg bak å sende arbeidsgruppe 1 sin anbefaling ut på høring, sa han, og mente prosessen også har vært rar. 

– Vi har ikke diskutert en eneste gang substansen i planen. Dette er første gang at denne saken kommer nært noe som er en realitetsbehandling, innvendte Jenssen, som fremholdt at han ikke forsto hvorfor man ikke kunne sende deler av planen på høring. 

Husebekk mente styret for lengst hadde godkjent planen for arbeidet. 

– Dette styret har godkjent en fremdriftsplan, og vi til enhver tid kunnet grepet inn underveis, men vi har godkjent at vi skulle ha denne saken til behandling på dette styremøtet før den sendes til høring, og at vi skulle realitetsbehandle planen først i møtet i april, sa Husebekk. 

– Vi har et ansvar

Larsen sto på sitt og etterlyste flere ganger alternativ til å kun stanse prosessen.

– Vi må tenke alle sammen, alle har et ansvar, hvordan kan vi komme videre. Det er en del ting dette styret fjerner seg fra, kjenner jeg. Å sette ting på pause, uten å si hva som skal drive prosessen videre fremover, er en dårlig ide. 

Marit Lind forsøkte underveis å få en klarhet i hva motstanderne av forslaget ønsket seg: 

– Jeg har levert på et oppdrag jeg fikk fra dere, etter beste evne, og på oppgaven vi har fått fra Helse- og omsorgsdepartementet. Jeg forstår ikke helt hva styret ønsker. Ønsker dere å stanse helt opp prosessen innen områdene en, to og tre? spurte hun. 

– Jeg opplever at det var en helt annen forventning til at vi skulle ta stilling til innholdet i planen, men det er ikke det vi skal, presiserte Lind underveis.

Powered by Labrador CMS