RINGVIRKNINGER: Spesialsykepleiere spiller en viktig rolle i kompetanseoverføring til andre kollegaer, noe som gir ringvirkninger i hele helse og omsorgssektoren, skriver Roy Aleksander Farstad

Hvem skal ta vare på meg og mine 327 100 kreft-kollegaer?

Vi vet allerede det vil være mangel på helsepersonell, både nå og i fremtiden. Derfor er det bekymringsfullt at man legger ned videreutdanninger for sykepleiere.

Publisert Sist oppdatert

I den gode helsetjenesten vi har i Norge, blir stadig flere pasienter med sammensatte lidelser behandlet trygt og effektivt av dyktige fagfolk. Likevel står både spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten overfor en rekke utfordringer, hvorav den mest presserende er mangel på helsepersonell.

Det er bekymringsfullt å høre om forslag om nedleggelsene av videreutdanning i helsesykepleie, masterprogrammer i avansert klinisk allmennsykepleie og kreftsykepleie ved NTNU campus Ålesund og inntaksstopp på kreftsykepleie på OsloMet. Dette kommer samtidig som behovet for sykepleiere og spesialsykepleiere, spesielt i kommunehelsetjenestene, er stort og voksende. Kompetanse er viktig, og utdanning en viktig faktor for å bli i yrket. Derfor stiller jeg spørsmålet: Hvem skal ta vare på meg og mine 327 100 kreft-kollegaer når det ikke blir nok kompetanse?

Sykepleierne spiller en nøkkelrolle i å sikre at pasientene får den omsorgen og støtten de trenger

Økt behov for kompetanse

I Nasjonal helse- og samhandlingsplan 2024-2027 fremmet tidligere helseminister Ingvild Kjerkol perspektiver, med fokus på integrerte og helhetlige tjenester. Hun understreket behovet for å se kompetanse og kapasitet i sammenheng, både mellom kommuner og sykehus, og internt i tjenestene. Dette resonnerer positivt hos erfarne pasienter som meg selv. Samtidig peker det på et økende behov for kompetanse der pasienten er mest, og stadig oftere er, hjemme. Når sykepleiere med spesialkompetanse er såpass viktig, hvorfor fremmes det da forslag om å legge ned videreutdanningen ved to utdanningsinstitusjoner?

Vi vet allerede det vil være mangel på helsepersonell, både nå og i fremtiden. Derfor er det avgjørende å understreke betydningen av kompetente sykepleiere. I mitt daglige virke som daglig leder i NORILCO- Norsk forening for stomi reservoar og mage- og tarmkreft, og som NET-kreftpasient gjennom 24 år, er jeg heldig og ser betydningen av kompetansen til stomisykepleier og kreftsykepleiere. Sykepleierne utgjør en kritisk ressurs i helsevesenet som avlaster leger, og som løser noen av oppgavene til helsevesenet.

Kontinuitet og kompetanseoverføring

Spesialsykepleiere spiller en viktig rolle i kompetanseoverføring til andre kollegaer, noe som gir ringvirkninger i hele helse og omsorgssektoren. Sykepleierne er ofte de som er nærmest pasientene og har et unikt perspektiv på deres behov og utfordringer. Deres evne til å gi omsorg, støtte og veiledning er uvurderlig for pasienter som navigerer gjennom komplekse helsesystemer. I tillegg er sykepleiernes kompetanse og erfaring essensiell for å sikre kontinuitet i behandlingen og for å opprettholde en helhetlig tilnærming til pasientomsorgen. Noen av oppgavene krever en ekstra kompetanse, og det er her vi trenger spesialsykepleierne.

Ved å styrke sykepleiefaget og investere i kompetanseutvikling for sykepleiere, kan vi ikke bare avlaste leger og frigjøre ressurser i helsevesenet, men også bidra til bedre pasientforløp og økt pasienttilfredshet. Sykepleierne spiller en nøkkelrolle i å sikre at pasientene får den omsorgen og støtten de trenger, samtidig som de bidrar til en mer bærekraftig og effektiv helsetjeneste for fremtiden.

Ingen oppgitte interessekonflikter 

Powered by Labrador CMS