MEDISINDISPENSERE: Helsetilsynet skal ha landsomfattende tilsyn med blant annet bruken av medisindispensere i 2024. Foto: Christian Thomassen
MEDISINDISPENSERE: Helsetilsynet skal ha landsomfattende tilsyn med blant annet bruken av medisindispensere i 2024. Foto: Christian Thomassen

Helsetilsynet skal ha landsomfattende tilsyn med medisindispensere hos hjemmeboende eldre

Helsetilsynet skal se på om medisindispensere er forsvarlig for eldre som bor hjemme. Tilsynet har fått flere varsler om uønskede hendelser der medisindispenser har vært et sentralt element.

Publisert Sist oppdatert

I løpet av 2024 skal Statens helsetilsyn ha landsomfattende tilsyn med blant annet medisindispensere.

I et landsomfattende tilsyn fører alle statsforvalterne tilsyn med ett tjenesteområde eller tema som Helsetilsynet bestemmer, i en periode på ett eller to år.

I 2024 er det fire områder som blir gjenstand for landsomfattende tilsyn, skriver Helsetilsynet på sine hjemmesider:

  • Bruk av medisindispensere hos hjemmeboende eldre
  • Selvmordsforebygging i spesialisthelsetjenesten
  • Folkehelsearbeidet til kommunen for å fremme god psykisk helse hos barn og unge
  • Ansvaret til Nav-kontoret for å tilby tjenesten økonomisk rådgiving til personer som er i en vanskelig økonomisk situasjon

Uønskede hendelser med medisindispensere

Statsforvalteren skal undersøke hvordan kommunene legger til rette for bruk av medisindispensere, blant annet om pasienten får opplæring, om helsetjenesten følger med på tiltaket og om valg av medisindispenter skjer ut fra en egnet vurdering. 

Medisindispensere var i bruk hos rundt 7500 hjemmeboende eldre i 2022, og 82 prosent av disse var eldre.

Tidligere risikoanalyser Helsetilsynet har gjort, har avdekket at økende bruk av velferdsteknologi i pasientenes hjem innebærer fare for svikt, og tilsynet har fått flere varsler om uønskede hendelser der medisindispenser har vært et sentralt element. 

Manglende vurdering av kvalifikasjoner, sammen med tekniske forhold ved medisindispenseren, har vært en del av årsaken til svikt i disse sakene. 

Helsetilsynet har gjort to pilottilsyn i 2023, og det landsomfattende tilsynet bygger på funn fra disse. 

Forebygging av selvmord

I 2022 fikk Helsetilsynet 220 varsler om pasienter som har tatt livet sitt, eller prøvd å ta livet sitt, mens de har vært i behandling i helsetjenesten. 

Helsetilsynet peker på at pasienter som trenger innleggelse i psykisk helsetjeneste er en risikogruppe, og det er viktig med tiltak i denne gruppen.

Tilsynet skal undersøke om psykisk helsevern for voksne sørger for gode og trygge tjenester til pasienter med depresjon. Tilsynet skal gå gjennom kritiske trinn i behandlingsforløpet for pasienter som er innlagt på døgnavdeling med depresjon som hoveddiagnose, for å bidra til selvmordsforebygging hos pasienter som blir skrevet ut med selvmordsrisiko. 

Fremming av god psykisk helse hos barn og unge

Statsforvalterne skal føre tilsyn med at kommunene jobber for å fremme god psykisk helse hos barn og unge, og at kommunene har oversikt over helsetilstanden til barn og unge. Kommunene må også ha oversikt over faktorer i oppvekst- og levekårsforhold som påvirker deres psykiske helse. Tilsynet skal undersøke om kommunen følger opp med relevante tiltak. 

Alle kommuner blir bedt om å svare på et spørreskjema om dette temaet, og noen vil bli valgt ut for et grundigere intervju på grunnlag av dette. 

Nav-kontors ansvar for å tilby økonomisk rådgiving

Nav-kontoret har plikt til å gi økonomisk rådgiving til personer i en vanskelig situasjon, til blant annet de med lav inntekt og vanskelige levekår, og andre utsatte grupper som blir hardest rammet av økte mat- og strømpriser.

Bakgrunnen for tilsynet er Helsetilsynets risikovurdering av sosiale tjenester i Nav. Tilsynet viser at opplysning og veiledning er et av områdene med høy risiko for svikt, og tilsynet har også fått innspill fra blant andre statsforvalterne om at økonomisk rådgiving er viktig.

Powered by Labrador CMS