PRIORITERING: Når styret i Helse Nord RHF skal fatte vedtak om videreføring av PCI-enheten i Bodø, må det veie 65 gode leveår per år opp mot argumenter som kan tale for videreføring av PCI-senteret, skriver Ivar Sønbø Kristiansen. Foto: Vidar Sandnes

Er PCI i Bodø verdt mer enn 65 gode leveår et annet sted?

PCI-enhet i Bodø – et helseøkonomisk perspektiv.

Publisert Sist oppdatert

Dagens Medisin har hatt innlegg om helseeffektene ved etablering av PCI-senteret ved Nordlandsykehuset HF i Bodø (NLSH). Mens professor Kaare Bønaa ved NTNU mener at senterets aktivitet har medført økt dødelighet etter hjerteinfarkt, mener tre overleger ved NLSH at økningen er tilfeldig. Ekspertgruppen under ledelse av professor Rune Wiseth ved NTNU som har vurdert PCI-enheten, omtaler også økningen, men anser at funnet er usikkert. Dersom vi antar at PCI-senteret i Bodø hverken har medført helsetap eller helsegevinst i forhold til å behandle pasientene i Tromsø, bør samfunnet prioritere videre drift av senteret i Bodø?

Et (...) argument kunne være at PCI-virksomheten gir Bodø mer kompetente kardiologer

Kostnader står sentralt ved prioritering. Da Helse Nord RHF vedtok innføring av PCI-senteret i Bodø, anslo man det ville gi en årlig merkostnad på ca. 11,7 millioner kroner etter fradrag for besparelser ved færre pasientreiser og luftambulanseoppdrag. Ekspertgruppen har gjennomgått regnskapstall frem til 2022 og finner at besparelsene har blitt 3,8 millioner kroner større enn antatt fordi luftambulanseprisene har steget. Samtidig er de årlige driftskostnadene ved PCI-senteret i Bodø blitt 10 millioner høyere enn antatt. Netto årlige merkostnader ved drift av PCI-enheten skulle etter dette bli 17,9 millioner per år (11,7-3,8+10,0). Kostnaden er betydelig, men anslaget er usikkert.

Bør begrunne

Hvor store helsegevinster kan de 18 millionene gi andre steder i Helse Nord RHF? Prioriteringsmeldingen legger til grunn at tiltak i utgangspunktet ikke bør prioriteres om kostnaden er over 275.000 kroner per godt leveår. Dersom Helse Nord følger denne regelen i sine prioriteringer, betyr det at 18 millioner vil gi minst 65 (17,9 mill/275.000= 65) gode leveår i andre ressursanvendelser.

Når styret i Helse Nord RHF skal fatte vedtak om videreføring av PCI-enheten i Bodø, må det veie 65 gode leveår per år opp mot argumenter som kan tale for videreføring av PCI-senteret. Et slikt argument kunne være rettferdig geografisk fordeling av ressurser, men dette argumentet kan brukes om nesten alle tiltak. Et annet argument kunne være trygghet på dagtid for befolkningen i Bodø-området ved nærhet til PCI-tjenesten. Et tredje argument kunne være at PCI-virksomheten gir Bodø mer kompetente kardiologer. Etter min vurdering er det ønskelig at RHF-styret ved sin endelige beslutning er eksplisitt om grunnlaget for beslutningen og hvorfor man eventuelt velger bort et betydelig antall gode leveår.

 

Interessekonflikter: ISK var ansatt ved UiT i perioden 1987-95.

Powered by Labrador CMS