FRISTEN STÅR: Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) vil ha et forslag til sykehusplan for Nord-Norge på bordet i april.
FRISTEN STÅR: Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) vil ha et forslag til sykehusplan for Nord-Norge på bordet i april.

Helseministeren holder fast på fristen for sykehusplan i nord

Styret i Helse nord må i april levere en anbefaling til hvordan sykehusene skal organiseres, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap).

Publisert Sist oppdatert

– Hvis ikke sykehusene i nord får kontroll på ressursene og prioriterer pasientene, vil tilbudet bli dårligere enn i resten av landet. Det vil ikke regjeringen akseptere. Derfor venter jeg på anbefalingene fra styret i Helse Nord, og de skal komme som forutsatt i april, sa Kjerkol til Stortinget onsdag ifølge NTB. 

Tidslinje for Helse Nord-prosessen, før styremøtet 9. januar:

9. november 2022: Helse og omsorgsdepartementet (HOD) gir Helse Nord i oppdrag å se på tiltak som innebærer endringer i funksjons- og oppgavedeling for å sikre bærekraft.

14. desember 2022: Styret vedtar Regional utviklingsplan for Helse Nord 2023–2038.

23. februar 2023: Styret i Helse Nord vedtar rammene for videre arbeid.

29. mars 2023: Styret i Helse Nord vedtar konkrete områder som skal utredes videre.

31. mai 2023: Styret i Helse Nord vedtar mandat for utredningsarbeidet og hvordan utredningsarbeidet skal organiseres. De beslutter blant annet at det skal opprettes fem arbeidsgrupper som skal utrede ulike områder.

22. juni 2023: Styret i Helse Nord RHF vedtar revidert fremdriftsplan for arbeidet.

26. juni 2023: Felles oppstartsmøte for de fem arbeidsgrupper som skal utrede ulike delområder for funksjons- og oppgavedelingen i Helse Nord etableres og starter opp arbeidet. Arbeidsgruppen skal gjennom utredningsperioden legge frem én rapport på sitt område. De fem delrapportene skal samles i én felles, helhetlig plan.

August/september 2023: Individuelle oppstartsmøter for arbeidsgruppene.

14. november 2023: Arbeidsgruppenes anbefalinger, inkludert risiko- og sårbarhetsanalyse, leveres til koordineringsgruppen i Helse Nord RHF.

17. november 2023: Marit Lind og ledelsen i Helse Nord ser at de har behov for en liten utvidelse av tidsplanen som er satt for å ferdigstille planen som skal til styret.

29. november 2023: Styret vedtar liten utvidelse av tidsplanen.13. desember 2023: Drøftingsutkast for helhetlig plan ferdigstilles.

14. til 21. desember 2023: Drøfting og dialog med tillitsvalgte og brukerorganisasjoner.

9. januar 2024: Styret vedtar høringsutkast av den helhetlige planen med forslag til funksjons- og oppgavedeling i Helse Nord.

Kilde: Helse Nord

Et ekstraordinært styremøte tirsdag, som skulle ta stilling til et høringsutkast til en helhetlig plan for funksjons- og oppgavedeling i regionen fra administrasjonen i Helse Nord RHF, endte med at administrerende direktør Marit Lind trakk planen. Det skjedde etter at det ble tydelig at den ikke kom til å få støtte fra flertallet i styret. 

Lind opplyste at hun vil komme tilbake til styret med et nytt og forbedret saksfremlegg, slik at en helhetlig plan kan sendes på høring.

Dersom planen hadde fått flertall under styremøtet 9. januar, skulle høringsperioden for forslaget vare fra 12. januar til 8. mars 2024. Planen skulle deretter styrebehandles 25. april, og dersom den da ble vedtatt av styret i Helse Nord, skulle den legges frem for eier, Helse- og omsorgsdepartementet.

– Må utsettes

Helse Nord har etter gårsdagens styremøte fjernet punktene etter 9. januar i sin tidslinje for prosessen, og skriver følgende: «Tidslinjen vil bli oppdatert med informasjon om den videre prosessen.»

– Ingenting skulle vedtas i dag, men det av vi nå må komme tilbake til styret med et nytt forslag, gjør at høringsfrist, styrebehandling og oversending til Helse- og omsorgsministeren blir utsatt, sa Marit Lind til Dagens Medisin etter styremøtet tirsdag. 

Lind kunne da ikke svare på når en eventuell ny plan kan være klar for styrebehandling:

– Som jeg sa i styremøtet, så må jeg se på hvilke fagressurser vi har tilgjengelig. Blant annet har mange jobbet intensivt i lang tid med dette, og har planlagt ferie nå.

Lind og Kjerkol begrunner behovet for endringer blant annet med stor vikarbruk, mangel på fagfolk og at ventelistene for behandling på sykehusene i nord øker. Men planene er blitt møtt med kraftig motstand, ikke minst i Lofoten og Narvik, der fødetilbud og akuttkirurgi står på kuttlista.

Normalt tre måneder – minst seks uker

Ifølge utredningsinstruksen skal høringsfristen normalt være tre måneder og ikke mindre enn seks uker. 

«Høringsfristen skal tilpasses omfanget av tiltaket og hvor viktig det et er. Jo flere som blir berørt av tiltaket som foreslås i utredningen, jo flere bør oppfordres til å delta i høringen. For tiltak som man vurderer som viktige og omfattende, kan man også sette en lengre frist enn tre måneder.»

Powered by Labrador CMS