FOR DÅRLIG PROSESS: Legepresident Anne-Karin Rime sier man burde tatt seg bedre tid i Helse Nord-prosessene.
FOR DÅRLIG PROSESS: Legepresident Anne-Karin Rime sier man burde tatt seg bedre tid i Helse Nord-prosessene.

Legeforeningen: – Vi har vært bekymret for konsekvensene

Legeforeningen sier prosessen i Helse Nord har vært for dårlig, at man burde tatt seg bedre tid og at tillitsvalgte burde blitt bedre hørt. – Styret har nå gitt Helse Nord en tydelig beskjed om at de må utarbeide en langt bedre plan for omstillingen, sier president Anne-Karin Rime. 

Publisert Sist oppdatert

I en pressemelding uttaler Legeforeningen at helsetjenestene i nord står overfor store utfordringer, og at det derfor er behov for treffsikre tiltak. 

– Da er det helt avgjørende for tilliten at beslutninger tas på rette premisser og korrekt faktagrunnlag. Vi mener prosessen har vært for dårlig, at man burde tatt seg bedre tid og at tillitsvalgte burde blitt bedre hørt. Kompleksiteten og omfanget av arbeidet gjør at mye står på spill, sier president Anne-Karin Rime.

Dette er saken

Helse Nord RHF fikk i november 2022 i oppdrag fra helseminister Ingvild Kjerkol å vurdere funksjons- og oppgavedelingen i regionen, altså hvilke sykehus som skal utføre hvilke oppgaver.

I møtet med ministeren ble Helse Nord RHF bedt om å: 

  • sørge for robuste styrings- og rapporteringssystemer i alle ledd i helseforetaksgruppen, med en egnet fullmaktsstruktur
  • rapportere månedlig på konkrete tiltak som skal bidra til en bærekraftig økonomisk utvikling
  • vurdere behovet for endringer i funksjons- og oppgavedeling som bidrar til at Helse Nord RHF kan ivareta sitt sørge for-ansvar på lang sikt. 
  • Styret vedtok i februar 2023 hvordan Helse Nord RHF skal jobbe for å oppnå en bærekraftig struktur og økonomi, etter en lang debatt med flere ulike forslag på bordet. 

    Våren 2023 ble det satt ned fem arbeidsgrupper som skulle vurdere hvert sitt fagområde, og komme med forslag og anbefaling til hvordan dette området bør struktureres i fremtiden. Anbefalingene fra arbeidsgruppene ble offentlig i november. 

    Administrerende direktør Marit Lind kom med sitt forslag til helhetlig plan for regionen i slutten av desember, basert på blant annet arbeidsgruppenes anbefalinger. Denne skal behandles i et ekstraordinært styremøte 9. januar, før den sendes ut på høring. Endelig plan skal behandles i et styremøte i Helse Nord RHF i slutten av april 2024. 

    Prosessen og forslagene til fremtidig struktur har ført til heftig debatt. Blant annet har forslaget om å omgjøre sykehuset i Gravdal til et distriktsmedisinsk senter, og fjerne akuttkirurgi fra sykehuset i Narvik, skapt sterke reaksjoner.

Legeforeningen kaller resultatet av dagens styremøte i Helse Nord RHF, som endte med at administrerende direktør i Helse Nord RHF, Marit Lind, trakk sitt høringsforslag til fremtidig organisering av spesialisthelsetjenestene, er en tydelig beskjed om at det må utarbeides en langt bedre plan for ny sykehusstruktur.

Lind trakk høringsforslaget etter at det ble klart at det ikke var flertall i styret for å sende forslaget slik det forelå, ut på høring i landsdelen. 

– Våre tillitsvalgte og medlemmer har sagt tydelig ifra om at forslaget ikke er godt nok utredet. Vi har vært bekymret for konsekvensene og helheten i helsetilbudet til befolkningen. Både sykehuslegene, fastlegene og kommuneoverlegene har vært samstemte i kritikken, sier Rime i pressemeldingen. 

Har vært bekymret

Den eneste saken som sto på agendaen i dagens ekstraordinære styremøte i Helse Nord RHF, var forslaget til høringsutkast for ny organisering av spesialisthelsetjenestene i nord. Høringsforslaget er et svar på et oppdrag gitt av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol i fjor høst, da det regionale helseforetaket blant annet ble bedt om å se på bærekraften i helsetjenestene sine i fremtiden. 

Helse Nord RHF har i flere år stått i en krevende situasjon, med blant annet bemanningsutfordringer, økende ventelister og fristbrudd, og knallrøde regnskapstall. Vel ett år etter oppdraget fra Kjerkol ble gitt, presenterte direktør Lind en helhetlig plan for fremtidig organisering som etter planen skulle sendes ut på høring etter styremøtet tirsdag. Styremøtet utviklet seg imidlertid til en maktkamp, der det etter hvert ble klart at forslaget fra Lind ikke ville få flertall i styret. 

– På bakgrunn av de diskusjonen som har vært, og at flere av dere ønsker at vi skal sende ut bare deler av planen, så har jeg bestemt meg for å trekke saken. Jeg ønsker å komme tilbake til styret med den på de områdene dere konkret har ment bør forsterkes, slik at vi kan sende ut en helhetlig plan slik som oppdraget er, sa Marit Lind til styret.

Nødvendig beslutning

Legeforeningspresidenten sier de er glade for at de tillitsvalgte har blitt hørt, og at styret i Helse Nord har fattet en nødvendig beslutning alt tatt i betraktning. 

– Vår største bekymring har nettopp vært mangelen på konsekvensutredninger, sier Rime i pressemeldingen. 

Rime mener begrunnelsen for forslagene har fremstått svake, både når det kommer til kvalitet, økonomi og rekruttering.

– Styret har nå gitt Helse Nord en tydelig beskjed om at de må utarbeide en langt bedre plan for omstillingen.

Powered by Labrador CMS