Beslutningsforum 19.06.23. 
Marit Lind, adm.dir. i Helse Nord RHF
Foto: Tone Herregården
UTFORDRINGER: Marit Lind sier til Dagens Medisin at fjorårets regnskapstall viser behovet for fortsatt omstillingsarbeid. Lind vil legge frem et nytt høringsforslag for styret i slutten av måneden.

Vil legge frem nytt høringsutkast i neste styremøte

Administrerende direktør Marit Lind informerte på dagens styremøte i Helse Nord RHF, at hun vil legge frem et nytt høringsforslag og tidslinje for omorganiseringsprosessen i slutten av februar. 

Publisert Sist oppdatert

Dette er saken

Helse Nord RHF fikk i november 2022 i oppdrag fra helseminister Ingvild Kjerkol å vurdere funksjons- og oppgavedelingen i regionen, altså hvilke sykehus som skal utføre hvilke oppgaver.

I møtet med ministeren ble Helse Nord RHF bedt om å: 

  • sørge for robuste styrings- og rapporteringssystemer i alle ledd i helseforetaksgruppen, med en egnet fullmaktsstruktur
  • rapportere månedlig på konkrete tiltak som skal bidra til en bærekraftig økonomisk utvikling
  • vurdere behovet for endringer i funksjons- og oppgavedeling som bidrar til at Helse Nord RHF kan ivareta sitt sørge for-ansvar på lang sikt. 
  • Styret vedtok i februar 2023 hvordan Helse Nord RHF skal jobbe for å oppnå en bærekraftig struktur og økonomi, etter en lang debatt med flere ulike forslag på bordet. 

    Våren 2023 ble det satt ned fem arbeidsgrupper som skulle vurdere hvert sitt fagområde, og komme med forslag og anbefaling til hvordan dette området bør struktureres i fremtiden. 

    Administrerende direktør Marit Lind kom med sitt forslag til helhetlig plan for regionen i slutten av desember, og la frem et høringsutkast for styret i starten av januar. Lind trakk saken etter sterk motstand fra styret.

    Prosessen og forslagene til fremtidig struktur har ført til heftig debatt. Blant annet har forslaget om å omgjøre sykehuset i Gravdal til et distriktsmedisinsk senter, og fjerne akuttkirurgi fra sykehuset i Narvik, skapt sterke reaksjoner. Kjerkol fredet disse tilbudene i sin sykehustale i midten av januar. 

Opprinnelig skulle høringsforslaget vært styrebehandlet og sendt på høring etter et ekstraordinært styremøte i RHF-et i starten av januar. Der endte Lind med å trekke sin egen sak, etter at det ble klart at hun ikke ville få flertall i styret for høringsutkastet, slik det forelå. 

En uke etter styremøtet ble det også klart at det opprinnelige oppdraget fra helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) var endret. Ministeren gjorde det klart i sin årlige sykehustale at akuttkirurgien i Narvik og i Lofoten fredes, og at fødetilbudene skal opprettholdes som i dag, ut planperioden for Nasjonal helse- og samhandlingsplan (2024-2027), gitt forsvarlig drift. Høringsforslaget måtte derfor tilbake til skrivebordet til Lind. 

– Saken med et nytt høringsdokumentet vil bli forelagt styret i neste styremøte, 28. februar, med ny tidslinje for prosessen, før det skal sendes på høring, sier Marit Lind til Dagens Medisin etter styremøtet onsdag.

– Det kom en del nye føringer i foretaksmøtet med vår eier, Helse- og omsorgsdepartementet, og det har ført til at vi nå justerer høringsforslaget. Eier har samtidig gjort det klart at oppdraget står ved lag, og at de forventer vår anbefaling innen utgangen av juni, sier Lind. 

Hun presiserer at høringsdokumentet skal ut på en åtte ukers høring, og at styret først skal realitetsbehandle selve saken etter høringen. 

– Vi har store utfordringer

I dagens styremøte i Bodø ble det også lagt frem foreløpige tall for 2023. De viser et underskudd på 400 millioner for fjoråret for Helse Nord RHF, og 500 millioner negativt avvik fra budsjett.

– De økonomiske resultatene viser at vi har store utfordringer, sier Lind til Dagens Medisin. 

RHF-et har gitt helseforetakene i Helse Nord i oppdrag å komme tilbake til styret med oppdaterte tiltaksplaner som kan sørge for at foretakene kan holde budsjett. Ifølge Lind har helseforetakene ikke levert tilfredsstillende planer for dette per nå. De har fått frist ut april med å levere dette. 

Powered by Labrador CMS