FØDETILBUD: Det er 42 fødetilbud til sammen i Norge. Ved flere av stedene er antallet fødsler mindre enn to i måneden.
FØDETILBUD: Det er 42 fødetilbud til sammen i Norge. Ved flere av stedene er antallet fødsler mindre enn to i måneden.

Her har de færrest fødsler per år

På de minste fødeinstitusjonene i landet er det færre enn én fødsel i uken. Det stilles krav om å opprettholde fagkompetanse, men ingen minimumsgrense for antall fødsler, for å opprettholde et fødetilbud. 

Publisert Sist oppdatert

Til sammen har Norge i dag 44 fødetilbud. 15 av disse har færre enn én fødsel om dagen – altså færre enn 365 per år. Tallene er hentet fra Medisinsk fødselsregister. 

Fødetilbudene med færrest fødsler i 2023 var Brønnøysund, Sonjatun og Tynset, med henholdsvis 15, 21 og 46 fødsler i fjor. Dette utgjør 1,25 fødsel i måneden i Brønnøysund, 1,75 fødsel i måneden på Sonjatun og 3,83 fødsel i måneden på Tynset.  

Tidligere fantes det et minimumskrav til antall fødsler per år for jordmødre – for å opprettholde kompetanse. 

Helsedirektoratet opplyser at det ikke finnes noe volumkrav per i dag. 

– Den nasjonale veilederen Et trygt fødetilbud - kvalitetskrav til fødselsomsorgen, stiller kvalitetskrav til fødselsomsorgen hvor vedlikehold av kompetanse er et viktig moment. Det er ikke satt tall-grenser for antall fødsler hver enkelt jordmor skal ha per år for å opprettholde kompetansen, sier avdelingsdirektør Torunn Janbu i Hdir. 

Ifølge avdelingsoverlege og gynekolog Anja Døssland Holstad ved føde/gyn i Gjøvik sykehus, var volumkravet tidligere minimum 20 fødsler per år for jordmødre. At en fødeavdeling eller fødestue har 20–60 fødsler i året, betyr imidlertid ikke at jordmødrene på disse avdelingene tar i mot 20–60 barn i løpet av et år, forklarte Holstad i et tidligere intervju med Dagens Medisin. 

En minimumsbemanning på en fødestue er nemlig åtte jordmorstillinger totalt. En på hver vakt, og i en tredelt turnus. Avhengig av størrelse må du i tillegg enten ha en jordmor til stede, eller som rykker ut.

– Da blir det kanskje 1–12 fødsler i året per jordmor – for noen vil jo få flere, og andre færre. Da må man for eksempel hospitere på andre sykehus, og øve på andre måter – noe som igjen må dekkes opp i turnus.

Nordlandssykehuset opplyser at fødestuen i Lofoten er bemannet med til sammen 11,7 jordmødre-årsverk. 

Pågående debatt

Det har vært en jevn nedgang av fødeinstitusjoner i Norge de siste førti årene. På begynnelsen av 70-tallet var antallet cirka 160 fødetilbud, i dag er antallet 44. Sist ut med å stenge dørene var fødeavdelingen i Kristiansund. Til tross for at det var et politisk vedtak om å opprettholde og ekstra midler, ble den stengt da den viste seg umulige å bemanne. I Elverum er fødeavdelingen vedtatt nedlagt av Helse Sør-Øst, etter anbefaling fra et samlet fagmiljø i Innlandet, til tross for at regjeringen ønsket at den skulle opprettholdes.

I Helse Nord RHF sto flere av fødetilbudene i fare i forbindelse med den pågående omorganiseringsprosessen, men det var før helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol grep inn og lovet å opprettholde dagens fødestruktur ut planperioden til den kommende helse- og samhandlingsplanen (2024-2027).

– Regjeringen vil i planperioden opprettholde dagens fødetilbud, gitt forsvarlig drift. Forsvarligheten er alltid grensen. Stortinget har rammet inn det faglige ansvaret hos ansvarlige ledere og fagfolk lokalt. Det må være trygt og forsvarlig, sa Kjerkol i sin årlige sykehustale, i midten av januar.

Forsvarlig drift

Dagens Medisin har forsøkt å få svar på hva som er forsvarlig drift – og hva som ikke er det. Den nasjonale retningslinjen for fødselsomsorg, som er en veileder for fødetilbudene, skulle kommet før jul, men per nå er det usikkert når den kommer. Retningslinjen kommer muligens med bemanningsnorm og kompetansekrav. Helse- og omsorgsdepartementet opplyser til Dagens Medisin at den vil komme etter Nasjonal helse- og samhandlingsplan, som først ble varslet å komme i høst, så «etter nyttår», er lagt fram.

Helsedirektoratet viser til de regionale helseforetakene på spørsmålet om hva som forsvarlig drift. RHF-ene har et sørge-for-ansvar for å levere forsvarlige helsetjenester. Til Dagens Medisin svarer disse at ansvaret for å levere forsvarlige tjenester reguleres av blant annet helsepersonelloven og spesialisthelsetjenesteloven – i tillegg til retningslinjen som altså er revidert og varslet å komme. 

Et tilbud til friske kvinner

Fødestuene, som Sonjatun og Tynset, er i utgangspunktet et tilbud til friske kvinner med et normalt svangerskap. Både disse, og fødestuene i Alta og Finnsnes, drives i samarbeid med kommunehelsetjenesten og tilbyr også blant annet svangerskaps- og barselomsorg. 

I Finnsnes (Midt-Troms) befinner fødestuen seg på et Distriktsmedisinsk senter, som er et samarbeid mellom Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) og Senja kommune.

I Lofoten har fødestuen per i dag også keisersnittberedskap, og befinner seg på Nordlandssykehuset i Lofoten. 

– Ville måtte lagt ned små avdelinger

Avdelingsoverlege Holstad ved føde/gyn ved Gjøvik sykehus satt i arbeidsgruppen som anbefalte å legge ned fødeavdelingen i Elverum. I et intervju med Dagens Medisin understreket hun at forsvarlig fødselshjelp ikke bare handler om reisevei, men vel så mye om kvalitet på fødselsomsorgen: 

– Veldig mange legger vekt på at man skal ha kort vei til en fødeenhet, og at det er det viktigste. Men det er ikke reisevei som er det viktigste. Det viktigste er at man har gode og kompetente fagfolk, sa Holstad. 

– Det er mye bra med små avdelinger, men det man ikke er klar over som pasient, er hva man mister. 

Holstad pekte på både bemanning, og slitasjen det fører til når den blir for dårlig, men også kvaliteten på tjenesten når fødselsvolumet går ned, som to viktige faktorer for å vurdere forsvarlig drift av et fødetilbud. Hun syntes imidlertid det var vanskelig å uttale seg konkret om antallet fødsler en avdeling eller jordmor bør ha per år for å sikre forsvarlig drift.

– Det har ikke myndighetene turt å sette et krav på. Tidligere hadde man et volumkrav. Det måtte man fjerne, for ellers ville man jo ha måtte lagt ned en rekke små sykehus, sa Holstad som også har lagt ned et fødetilbud i løpet av sin tid som leder ved føde/gyn i Gjøvik - fødestuen i Valdres. 

Advarer mot færre fødetilbud

Leder i Jordmorforbundet NSF Hanne Charlotte Schjelderup, knytter på sin side antallet fødetilbud til forsvarlighet, og mener at dersom flere enheter legges ned, kan tilbudet bli bli uforsvarlig.

– Vi har hatt en veldig sterk sentralisering i Norge med nedleggelse av fødeenheter de siste tiårene. På 70-tallet var antallet institusjoner nesten 200. Nå har vi kun 44 fødeinstitusjoner, og flere er nedleggingstruet, uttalte hun i et tidligere intervju med Dagens Medisin.

– Kvinner har krav på å føde i trygge omgivelser uansett hvor de bor.

Powered by Labrador CMS