SKUFFET: Styremøtet i Helse Nord RHF tirsdag, endte altså med at direktør Marit Lind trakk saken om å sende forslaget om endring i helseforetaket ut på høring.
SKUFFET: Styremøtet i Helse Nord RHF tirsdag, endte altså med at direktør Marit Lind trakk saken om å sende forslaget om endring i helseforetaket ut på høring.

– At vi nå setter hele regionen på ytterligere vent, er det verste med det her

Marit Lind, administrerende direktør i Helse Nord RHF, kaller situasjonen i det regionale helseforetaket for kritisk. Hun vet foreløpig ikke når en ny plan for struktur i nord kan sendes ut på høring, etter at hun trakk sitt eget høringsforslag i styremøtet tirsdag. 

Publisert Sist oppdatert

Det ble et høydramatisk styremøte i det regionale helseforetaket, som altså endte med at Lind trakk saken om høringsforslag til ny struktur for spesialisthelsetjenesten i nord.

– Det er en krevende sak, at de kom til å bli motstand var jeg klar over, det så vi allerede i drøftingsmøtet med de tillitsvalgte, sier Marit Lind til Dagens Medisin, når hun blir spurt om hun er overrasket over resultatet av styremøtet. 

Dette er saken:

Helse Nord RHF fikk i november 2022 i oppdrag fra helseminister Ingvild Kjerkol å vurdere funksjons- og oppgavedelingen i regionen, altså hvilke sykehus som skal utføre hvilke oppgaver.

I møtet med ministeren ble Helse Nord RHF bedt om å: 

  • sørge for robuste styrings- og rapporteringssystemer i alle ledd i helseforetaksgruppen, med en egnet fullmaktsstruktur
  • rapportere månedlig på konkrete tiltak som skal bidra til en bærekraftig økonomisk utvikling
  • vurdere behovet for endringer i funksjons- og oppgavedeling som bidrar til at Helse Nord RHF kan ivareta sitt sørge for-ansvar på lang sikt. 
  • Styret vedtok i februar 2023 hvordan Helse Nord RHF skal jobbe for å oppnå en bærekraftig struktur og økonomi, etter en lang debatt med flere ulike forslag på bordet. 

    Våren 2023 ble det satt ned fem arbeidsgrupper som skulle vurdere hvert sitt fagområde, og komme med forslag og anbefaling til hvordan dette området bør struktureres i fremtiden. Anbefalingene fra arbeidsgruppene ble offentlig i november. 

    Administrerende direktør Marit Lind kom med sitt forslag til helhetlig plan for regionen i slutten av desember, basert på blant annet arbeidsgruppenes anbefalinger. Denne skal behandles i et ekstraordinært styremøte 9. januar, før den sendes ut på høring. Endelig plan skal behandles i et styremøte i Helse Nord RHF i slutten av april 2024. 

    Prosessen og forslagene til fremtidig struktur har ført til heftig debatt. Blant annet har forslaget om å omgjøre sykehuset i Gravdal til et distriktsmedisinsk senter, og fjerne akuttkirurgi fra sykehuset i Narvik, skapt sterke reaksjoner.

På agendaen for det ekstraordinære styremøtet sto én sak: Tiltak for å sikre bærekraft i Helse Nord – høringsutkast helhetlig plan for funksjons og oppgavedeling. 

Høringsutkastet er et resultat av at det regionale helseforetaket høsten 2022 fikk i oppdrag fra helseminister Ingvild Kjerkol, å vurdere sin organisering med tanke på fremtidig bærekraft. Bakgrunnen er utfordringer med bemanning, økende ventelister og fristbrudd, samt knallrøde regnskapstall. 

Etter planen skulle høringsforslaget behandles av styret i dag, for så å sendes ut på høring, og endelig styrebehandles i slutten av april. Planen skulle så oversendes eier, altså helse- og omsorgsdepartementet. 

Nå er både tidslinje og fremdrift usikker. 

– Det jeg synes er det verste er at vi vil måtte bruke enda lengre tid, og at vi holder pasientene og våre ansatte i en vakumsituasjon lenger enn nødvendig, sier Lind og gjentar et budskap hun har kommet med gjentatte ganger det siste året, både overfor media og styret i Helse Nord. 

– Vi er i en kritisk situasjon med fristbrudd og lange ventelister, blant annet for de svakeste pasienten våre, innen rus- og psykiatri, og en økonomi som tilsier at det haster med å få på plass et vedtak, sier hun, men understreker samtidig at styret kun skulle vedta å sende planen ut på høring tirsdag, og at saken i seg selv skulle realitetsbehandles på et møte i slutten av april.

Tidsplan i det blå

– Ingenting skulle vedtas i dag, men det av vi nå må komme tilbake til styret med et nytt forslag, gjør at høringsfrist, styrebehandling og oversending til Helse- og omsorgsministeren blir utsatt. 

Lind kan per nå ikke svare på når en eventuell ny plan kan være klar for styrebehandling:

–  Som jeg sa i styremøtet, så må jeg se på hvilke fagressurser vi har tilgjengelig. Blant annet har mange jobbet intensivt i lang tid med dette, og har planlagt ferie nå.

Skuffet

Lind legger ikke skjul på at hun er skuffet over utfallet av møtet:  

– Jeg skulle ønske at vi hadde fått sendt saken ut på høring, jeg mener det er viktig å få en bred høring og innspill fra alle instanser, kanskje aller mest fra våre egen helseforetak som skulle levere styrebehandlede høringsuttalelser, sier hun. 

– Det at vi nå setter hele regionen på ytterligere vent, er det verste med det her, sier hun. 

Nå skal administrasjonen utarbeide et nytt forslag til et helhetlig høringsutkast, med de innspillene som kom fra styret tirsdag. Når den kommer tilbake til styret er ikke klart, men styreleder Renate Larsen understreket overfor styret at man ikke har god tid. 

Allerede neste uke, den 15. januar, utnevnes nye styrer i de regionale helseforetakene. Da kan det komme flere utskiftninger også i Helse Nord RHF. 

Maktkamp

Det ble altså en maktkamp i styret tirsdag, som styreleder Renate Larsen og administrerende direktør Marit Lind tapte.

– På bakgrunn av de diskusjonen som har vært, og at flere av dere ønsker at vi skal sende ut bare deler av planen, så har jeg bestemt meg for å trekke saken. Jeg ønsker å komme tilbake til styret med den på de områdene dere konkret har ment bør forsterkes, slik at vi kan sende ut en helhetlig plan slik som oppdraget er, sa Lind da det mer eller mindre var klart at det ikke ville bli flertall for å sende ut høringsforslaget slik det forelå. 

De konserntillitslvalgte Martin Alexander Øien Jenssen (psykologforeningen), Kari Marie Baadstrand Sandnes (Fagforbundet) og Sissel Alterskjær (Norsk sykepleierforbund) hadde varslet i forkant av styremøtet, at de ville stemme mot forslaget fra administrerende direktør i Helse Nord RHF, Marit Lind.

De fikk følge av de eieroppnevnte styremedlemmene Svenn Are Jenssen, Jan-Oddvar Sørnes og Kari Jørgensen. Jenssen varslet tidlig i møtet at han ville fremme et alternativ forslag som innebar å ta ut deler av høringsforslaget fra Lind. Dette var forslagene som omhandlet områdene til arbeidsgruppene 1, 2 og 3, som kritikerne mente ikke var tilstrekkelig ROS-vurdert (risiko- og sikkerhetsvurdert) godt nok.

Intense forsøk fra styreleder Renate Larsen, nestleder Rune Gjertin Rafaelsen, og styremedlemmene Anne Husebekk og Henrik Olsen, var ikke nok til å overbevise skeptikerne.

– Det høres ut som om mange av dere vil ta stilling til planen før den sendes ut, men det er ikke det vi har lagt opp til, sa Helse Nord-direktør Marit Lind i sitt siste forsøk på å få med seg styret på en enighet om å sende ut høringsforslaget slik det foreligger. 

Etter en pause der det var tydelig at Lind ikke ville få med seg styret sa Lind at hun trakk saken. 

Powered by Labrador CMS