LYTTER TIL ARBEIDSGRUPPENE: I forslaget til vedtak som skal sendes på høring, kommer det frem at direktør Marit Lind langt på vei har lyttet til arbeidsgruppenes anbefalinger.
LYTTER TIL ARBEIDSGRUPPENE: I forslaget til vedtak som skal sendes på høring, kommer det frem at direktør Marit Lind langt på vei har lyttet til arbeidsgruppenes anbefalinger.

Nå er anbefalingen for fremtidig struktur i Helse Nord kommet

Om én uke skal styret i Helse Nord RHF behandle forslaget for ny struktur for spesialisthelsetjenesten i nord. Nå er anbefalingen fra direktør Marit Lind kommet. 

Publisert Sist oppdatert

I sakspapirene til det ekstraordinære styremøtet kommer det frem at Lind viderefører de fleste av anbefalingene fra arbeidsgruppene som ble satt ned for å se på de ulike fagområdene, samt å komme med forslag til fremtidig struktur. 

Akutte og planlagte funksjoner

Innen området akutte- og planlagte funksjoner kommer Lind med følgende forslag til vedtak: 

FINNMARKSSYKEHUSET HF:

 • Kirkenes: Akuttsykehus, som i dag. 
 • Hammerfest: Akuttsykehus, som i dag.
 • Alta: DMS med polikliniske tjenester, døgnfunksjon og fødestue. Dagkirurgi avvikles.
 • Sami klinihkka: Polikliniske tjenester, som i dag.

UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF:

 • Storslett: DMS med polikliniske tjenester og døgnfunksjon som i dag. Fødestue gjøres om til svangerskaps- og barselstilbud. 
 • Tromsø: Regions- og universitetssykehus, styrkes.
 •  Harstad: Akuttsykehus, som i dag. Økt aktivitet akutt kirurgi, ortopedi og fødselshjelp og kvinnesykdommer Fødeavdeling videreføres.
 • Narvik: Akuttsykehus med akuttfunksjon i indremedisin og anestesilege i døgnvakt som i dag. Økt aktivitet planlagt kirurgi. Akutt kirurgi overføres til Harstad. Fødeavdeling gjøres om til fødestue. 
 • Finnsnes: DMS m/ polikliniske tjenester, døgnfunksjon og fødestue, som i dag. 
 • Longyearbyen: Akuttmedisinsk beredskapssykehus.

NORDLANDSSYKEHUSET HF:

 • Vesterålen: Akuttsykehus som i dag med økt aktivitet kirurgi, ortopedi og fødselshjelp og kvinnesykdommer. Fødeavdeling videreføres. 
 • Lofoten: Akuttsykehus med akuttfunksjon i indremedisin og anestesilege i døgnvakt som i dag. Akutt kirurgi overføres til Vesterålen. Økt aktivitet planlagt kirurgi. Fødestue som i dag, men uten keisersnittberedskap. 
 • Bodø: Stort akuttsykehus, som i dag.

HELGELANDSSYKEHUSET HF:

 • Stort akuttsykehus lokalisert ett sted. 
 • Brønnøysund: DMS med polikliniske tjenester og døgnfunksjon. Fødestuen gjøres om til svangerskaps- og barselstilbud.

Psykisk helsevern

FINNMARKSSYKEHUSET HF:

 • Kirkenes og Tana: Styrke poliklinisk tilbud Etablere ruspoliklinikk i Kirkenes Avvikle DPS døgnenhet Tana (10 senger)
 • Alta: Styrke poliklinisk tilbud. Styrke DPSdøgn med 10 senger. Avvikle TSBdøgnenhet (6 senger)
 • Hammerfest: Styrke poliklinisk tilbud Harstad Styrke poliklinisk tilbud Opprettholde dagens struktur
 • Karasjok: Styrke poliklinisk tilbud Samle TSBdøgn og utvide tilbudet med 2 senger

UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF:

 • Storslett: Styrke poliklinisk tilbud Avvikle DPS døgnenhet (6 senger)
 • Storsteinnes: Styrke poliklinisk tilbud Avvikle DPS døgnenhet (9 senger)
 • Silsand: Styrke poliklinisk tilbud Avvikle DPS døgnenhet (9 senger) TSB
 • Harstad: Styrke politiklinisk tilbud. Opprettholde dagens struktur
 • Narvik og Håkvik: Opprettholde dagens struktur 
 • Russeksjon i Tromsø: Styrke poliklinisk tilbud Beholde dagens døgnenheter TSB Etablere subakutt TSB 
 • Russeksjon i Narvik: Opprettholde dagens struktur Opprette subakutt TSB 
 • Tromsø (sykehusfunksjoner): Øke antall døgnplasser med 19 senger Etablere 2 sikkerhetsboliger. Etablere ny døgnenhet PHBU (5 senger)

NORDLANDSSYKEHUSET HF:

 • Lofoten og Vesterålen: Styrke poliklinisk tilbud Avvikle DPS døgnenhet (8 senger) 
 • Salten DPS: Styrke poliklinisk tilbud Samle DPS-døgntilbud ved Salten ved å øke fra 5-døgn til 7- døgnpost Styrke DPS døgn med 8 senger
 • TSB Bodø: Etablere rusakuttenhet med 4 senger
 • Bodø (sykehusfunksjoner): Etablere alderspsykiatrisk poliklinikk. Etablere rehabiliteringsenhet. Etablere ambulant sikkerhetsteam

HELGELANDSSYKEHUSET: 

 • Mo i Rana: Styrke poliklinisk tilbud Samle DPSdøgnenheter i Mo og utvide til 18 senger
 • Mosjøen: Styrke poliklinisk tilbud Avvikle DPSdøgnenhet i Mosjøen (14 senger) 
 • Sandnessjøen Styrke poliklinisk tilbud 
 • Brønnøysund Styrke poliklinisk tilbud 

Rehabilitering

FINNMARKSSYKEHUSET HF

Styrke Kirkenes

UNIVERSITETSSYKEHUSET HF

 • Styrke UNN Tromsø og Harstad 
 • Avvikle tilbudet på Finnsnes 

NORDLANDSSYKEHUSET HF

 • Bygge opp tilbud i Bodø
 • Avvikle tilbudet i Vesterålen 

HELGELANDSSYKEHUSET HF

 • Styrke Sandnessjøen

I tillegg skriver administrerende direktør i sin innstilling: 

«Gjelder alle sykehusforetak: Øke rehabiliteringskapasiteten i egne helseforetak, ved å omdisponere ressurser som i dag brukes til kjøp fra private. Øke kapasiteten i egen regi særlig for rehabilitering etter akutte hendelser som hjerneslag, ervervet hjerneskade, brudd og slitasjeskader samt for pasienter med komplekse tilstander. Redusere kjøp av rehabilitering for muskel- og skjelett, sykelig overvekt og lettere ortopediske tilstander. Dette vil gi mulighet for å bygge mer robuste og tverrfaglige fagmiljøer med tilstrekkelig døgnkapasitet i helseforetakene for å sikre framtidig bærekraft i tjenesten. 

Endringene som anbefales vil også bidra til å unngå regional variasjon i tjenestetilbud og på den måten forebygge tap av livskvalitet hos pasienter der hvor det er en reell risiko for det i dag. Forsterke kompetanseoverføringen fra spesialisthelsetjeneste til kommunehelsetjenesten og etablere mer forpliktende samarbeidsavtaler som forutsetning for å utføre rehabilitering i kommunene.»

Samordning av primær - og spesialisthelsetjenesten

Pilotere utviklingsområdene: 

A. Geografisk samlokalisering og samordning av helse- og omsorgstjenesten med felles faglig og administrativ ledelse 

B. Fleksibel bruk av senger i døgnenheter på tvers av tjenester

C. Kommunale døgnenheter med økt støtte fra spesialisthelsetjenesten 

D. Teammodeller som i større grad understøttes av digitale verktøy Alle disse prioriterte utviklingsområdene er basert på ulik grad av samordning og integrering av tjenestene. Det legges til grunn at det i større grad drives felles planlegging, at helsepersonell brukes på tvers av tjenestene, bedre oppgavedeling, riktig bruk av kompetanse og at beste effektive behandlingsnivå (BEON) tilstrebes.

Diagnostiske funksjoner

Gjelder alle sykehusforetak. 

«Samhandlingsmodellen: 

Etablere formelt samarbeidsorgan som skal sikre: Skriftlige forpliktende avtaler mellom sykehusforetakene om vaktsamarbeid, kompetansehevning, deling av spesialisert kompetanse, reduksjon av unødige undersøkelser og dobbeltarbeid, samarbeid om verifisering, akkreditering og rekruttering. 

Gjennom disse tiltak etableres det mer robuste fagmiljø på tvers av foretaksgrensene. Prøve- og billedtakning skal fortsatt gjennomføres desentralt. Analyse av prøver og granskning av bilder skal i større grad sentraliseres. Vil kunne bidra til at diagnostikk ikke blir et forsinkende ledd ved tidskritiske tilstander. Reduserer reisebelastningen for pasientene. Gjør det mulig å opprettholde spesialisert kompetanse for hele regionen. De digitale løsningene innen radiologi legger godt til rette for å kunne samhandle i enda større grad enn i dag på tvers av regionens helseforetak.»

Powered by Labrador CMS