PÅVIRKER NASJONALE STATISTIKKER: «Når kvaliteten på data fra St. Olavs hospital er lav, påvirker dette ikke bare kvaliteten på statistikkene for dette sykehuset, men også kvaliteten på de regionale og nasjonale statistikkene», står det i brevet fra Folkehelseinstituttet til Statens helsetilsyn.
PÅVIRKER NASJONALE STATISTIKKER: «Når kvaliteten på data fra St. Olavs hospital er lav, påvirker dette ikke bare kvaliteten på statistikkene for dette sykehuset, men også kvaliteten på de regionale og nasjonale statistikkene», står det i brevet fra Folkehelseinstituttet til Statens helsetilsyn.

FHI har varslet Helsetilsynet om Helseplattformen

Folkehelseinstituttet har varslet Statens helsetilsyn om kvalitetsutfordringer fra St. Olavs hospital og journalsystemet Helseplattformen til Medisinsk fødselsregister og Abortregisteret.

Publisert

Folkehelseinstituttet skriver i et brev til Statens helsetilsyn at etter at journalsystemet Helseplattformen ble innført ved St. Olavs hospital har data innrapportert til Medisinsk fødselsregister og Abortregisteret inneholdt mange feil og mangler.

Det kan man lese i styrepapirene til St. Olavs hospitals styremøte som ble avholdt torsdag.

«Flere av de identifiserte feilene er korrigert, men over ett år etter innføring av Helseplattformen vurderer registrene at kvaliteten på innmeldingen fremdeles ikke er akseptabel», står det i brevet.

Registrene har ansvaret for å produsere offisiell statistikk knyttet til svangerskap, fødsel og abort. Tallene legger grunnlag for føringer i offentlige helsetilbud og politiske helseprioriteringer for kvinner som blir gravide. Den offisielle statistikken skal oppfylle flere kvalitetskrav gitt i europeisk statistikk, blant annet skal statistikkene avspeile virkeligheten på en nøyaktig og pålitelig måte, skriver FHI.

Kan føre til endringer i helsetilbudet som ikke reflekterer behovet

«Når kvaliteten på data fra St. Olavs hospital er lav, påvirker dette ikke bare kvaliteten på statistikkene for dette sykehuset, men også kvaliteten på de regionale og nasjonale statistikkene», står det.

Videre skriver FHI at for å unngå risiko for feiltolkning av data vil omfanget av statistikker som publiseres måtte begrenses, og at eventuelle tilpasninger av statistikkene som må gjøres også vil medføre økt ressursbruk for FHI.

Utfordringene beskrives å ha store tids- og ressursmessige kostnader for FHI, Helseplattformen AS og St. Olavs hospital.

«På sikt vil det mangelfulle og ukorrekte tallgrunnlaget kunne medføre endringer i helsetilbudet til kvinner som ikke reflekterer det offentlige behovet», står det i brevet.

Nå er FHI bekymret for økte utfordringer dersom flere helseforetak tar i bruk journalsystemet før feilene er rettet.

Avvik påpekt i april 2023 er ikke lukket

Ingen av de fire områdene som Statens helsetilsyn har krevd korrigert i tilsynsrapport fra 17. april 2023 er lukket. Det kan man lese i styrepapirene til sykehusets styremøte torsdag.

I rapporten fra april i fjor pekte Helsetilsynet på behovet for en systematisk gjennomgang med ende-til-ende-testing av meldingsflyt internt og eksternt, og skrev at «Tilsynsmyndighetene anser det som kritisk viktig at feil i informasjonsflyt rettes så raskt som mulig, og at informasjonsflyten er verifisert feilfri før videre innføring av løsningen», står det i styrepapirene.

Det vises til at sykehuset i brev datert 14. mars 23, 14. juli 23 og 1. desember 23 har etterspurt status og plan for gjennomføring av en systemrevisjon som kan verifisere bygg, informasjonsflyt og meldingsutveksling, både internt og eksternt, som feilfri.

– Dette vurderes helt nødvendig for å sikre pasientene forsvarlig helsehjelp og trygge, forutsigbare pasientforløp uten forsinkelser og at ansatte kan ha tillit til meldingsutvekslingen i Helseplattformen, står det i papirene.

Helseplattformen AS har informert om at de har nedsatt en innsatsgruppe, men at det ikke foreligger en dato for når systemrevisjonen forventes ferdigstilt eller når det kan foreligge en verifikasjon av at informasjonsflyten i løsningen fungerer feilfritt.

Flere avvik og tilsyn

I tillegg til Helsetilsynets tilsyn og avvik har Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) nylig publisert sin endelige tilsynsrapport etter tilsyn i november 2023. DSA konkludert med fem avvik, blant annet at sykehuset har tatt i bruk et uferdig journalsystem som ikke var tilstrekkelig testet.

Arbeidstilsynet gjennomfører i januar tilsyn ved åtte avdelinger på St. Olavs hospital etter bekymringsmeldinger om høy arbeidsbelastning og brudd på arbeidstidsbestemmelsene over lengre tid etter innføringen av Helseplattformen.

I desember meldte Dagens Medisin at Datatilsynet planlegger oppfølging av journalsystemet. Tilsynsmyndigheten uttalte at den jevnlig mottar meldinger om brudd på personopplysningssikkerheten. Det gjelder blant annet henvisninger som ikke har kommet frem, og at ansatte har hatt tilgang til mer pasientopplysninger enn det de har tjenstlig behov for.

15 varsel knyttet til Helseplattformen i tredje tertial 23

I løpet av de siste fire månedene av 2023 mottok Helsetilsynet varsel om 40 alvorlige hendelser ved St. Olavs hospital. Et antall som er på nivå med tiden før sykehuset gikk live med sitt nye journalsystem.

15 av varslene, ti meldt fra helsepersonell og fem fra pasienter og pårørende, var relatert til risikoforhold til innføring av Helseplattformen.

Håper å snart få på plass løsning for «låst journal»-problematikk

I journalsystemet har det vært et vedvarende problem med «låst journal». Nå er en ny funksjonalitet for utlogging ved samtidighetskonflikt produksjonssatt. I oppgraderingen av systemet i september ble det lansert en knapp som kan be sluttbruker som låser journal om å logge ut, med påfølgende automatisk utlogging.

Den funksjonen er så langt levert for moduler som omhandler pasientadministrasjonssystemet og booking av pasienter, men ikke for klinisk personell. Etter planen skal en slik funksjon leveres for legearbeidsflyt ved oppgradering av den tekniske plattformen, som er planlagt levert første tertial i år.

I mai 2023 ble det etablert et nødnummer til HEMIT for å kaste ut brukere av journal der det er kritisk og nødvendig for å kunne yte helsehjelp. I perioden 1. august til 31. desember ble det registrert 14 henvendelser fra St. Olavs til nødnummeret.

Har fremdeles ikke kontroll på all styringsdata

St. Olavs hospital har siden innføring av journalsystemet ikke hatt korrekt styringsdata. Per januar rapporteres det fremdeles lavere aktivitet til Norsk pasientregister (NPR) enn det som er reell aktivitet, som skyldes feilregistrering av sykehusopphold. Konsekvensen er rapportering av aktivitet som er lavere enn det som er gjennomført, som gir et inntektstap og som må rettes innen siste frist for rapportering for 2023.

Når det gjelder fristbrudd rapporteres det et for stort antall fristbrudd enn det som er reelt, skriver St. Olavs hospital. Det er fordi mange pasienter som er utredet og behandlet før fristen tolkes som fristbrudd av journalsystemet.

Per januar er det ikke indikasjoner på at det er feil i rapportering om ventetider og avtalebrudd. For pakkeforløp for kreft jobbes det med utvikling av rapporter.

– For lite kompensert for ekstrakostnader

Grethe Aasved, administrerende direktør for St. Olavs, skriver i sin orientering at hun fortsatt er svært bekymret for sykehusets økonomi. I november i fjor ble det klart at sykehuset må spare 200 millioner kroner i 2024, og trolig må kutte 250 årsverk. Etter planen skal sykehuset også ha en aktivitetsvekst på 4,7 prosent i 2024.

Det står i kontrast til direktørens beskrivelse av et journalsystemet som medfører et behov for betydelig økt bemanning for å ivareta pasientsikkerhet og forsvarlig drift.

«Situasjonen er ikke bærekraftig, og det er nødvendig at sykehuset så raskt som mulig, og senest innen 30. juni 2024, kan ivareta pasienter og ansatte uten kompenserende tiltak», skriver Aasved.

30. juni er fristen for når St. Olavs hospital skal være tilbake i normal drift etter innføringen av journalsystemet Helseplattformen. I henhold til opprinnelig plan skulle sykehuset være tilbake i normal drift ved inngangen til 2023.

Ansatterepresentanter i styret sier i en protokolltilførsel at de mener sykehuset ikke er tilstrekkelig kompensert for merkostnader knyttet til innføring av nytt journalsystem.

«St. Olavs hospital påføres store ekstrakostnader knyttet til merarbeid rundt Helseplattformen. Vi mener disse ekstrakostnadene fram til nå er for lite kompensert og forventer at alle dokumenterte ekstrautgifter i sin helhet blir dekket av eier», sier de.

I november 2023 vedtok Helse Midt-Norge RHF, i et ekstraordinært styremøte, å tilføre St. Olavs hospital 100 millioner kroner i driftstilskudd, og en tiltakspakke på mellom 55-80 millioner kroner for innføring av Helseplattformen.

Går riktig vei for pasientsikkerheten

I oktober var det ti klinikker som meldte om svært høy risiko for pasientsikkerheten, som da var en dobling siden utgangen av august.

Nå er det én klinikk som fortsatt melder om svært høy risiko. Ti klinikker melder om høy risiko for pasientsikkerheten.

– Oversikten viser at klinikkene har iverksatt tiltak som har bidratt til å kontrollere og redusere risikoen for pasientsikkerheten noe, står det i styrepapirene.

Men det påpekes at det stadig er tungvinte og lite brukervennlige arbeidsprosesser, og at det fremdeles er behov for forsterket bemanning for merkantile og leger for å kompensere for risiko.

Samtidig gir belastningen på ansatte, på grunn av dårlig brukervennlighet og kompenserende tiltak for pasientsikkerhet, fortsatt omfattende brudd på arbeidstidsbestemmelsene.

Dagens Medisin og Norsk helseinformatikk (NHI) er organisert under samme administrative ledelse. NHI har inngått en avtale med Helseplattformen om levering av norsk elektronisk legehåndbok (NEL) til alle brukere av Helseplattformen.

Powered by Labrador CMS