Stig Slørdahl
600 MILLIONER: Stig Slørdahl, administrerende direktør i Helse Midt-Norge RHF sier at dersom prosjektet forlenges fra februar 2025 til september 2026, uten nedskalering, vil man med et estimert månedlig økonomisk pådrag på 30 millioner kroner få en ekstra prosjektkostnad på om lag 600 millioner kroner.

Helse Midt-sjefen mener utsettelse av Helseplattformen vil koste en milliard

Totalt fravær av av dokumentasjon på beregningene av økonomiske konsekvenser, er konklusjonen i en ekstern rapport om Helseplattformen i Helse Møre og Romsdal.
– Totalkostnaden ved en utsettelses vil da estimeres opp mot en milliard kroner, sier Stig Slørdahl i Helse Midt. 

Publisert

Oslo Economics publiserte nylig en rapport som har sett på beslutningsgrunnlaget til Helse Midt-Norge RHF om videre innføring av journalsystemet Helseplattformen i Helse Møre og Romsdal HF. Rapporten er forfattet på oppdrag fra Møre og Romsdal Legeforening.

Bakgrunnen for oppdraget er at Helse Møre og Romsdal, etter å ha gjennomført en ROS-analyse, gjorde et eget styrevedtak om å be om to års utsettelse av innføring av Helseplattformen. Det regionale helseforetaket sa nei til utsettelsen, og nå skal HMR innføre systemet i april, i henhold til planen.

Rapportforfatterne skriver at den samlede vurderingen av det regionale helseforetakets saksfremlegg før styremøtet i desember der det overkjørte eget helseforetak, er at det er et nærmest totalt fravær av dokumentasjon på beregningene av økonomiske konsekvenser.

Forfatterne påpeker at det ikke er mulig å være trygg på at de konsekvensene som beskrives i saksfremlegget er reelle.

 Totalkostnad på rundt milliarden

Stig Slørdahl, administrerende direktør i Helse Midt-Norge RHF (HMN) sier i en e-post til Dagens Medisin at de 600 millioner kroner som er beskrevet i kostnadsoversikten for en utsettelse tilsvarer prosjektkostnaden, og var et estimat for utsettelse av prosjektet på det tidspunktet.

– Dersom prosjektet forlenges fra februar 2025 til september 2026, uten nedskalering, vil man med et estimert månedlig økonomisk pådrag på 30 millioner kroner få en ekstra prosjektkostnad på om lag 600 millioner kroner.

Han skriver at i tillegg til prosjektkostnadene, kommer det flere kostnader knyttet til innføringskostnader ved helseforetakene, forlengelse av støtte til fageksperter, økte IKT-kostnader ved forlengelse av dagens system og endring i oppsett ved Sjukehuset Nordmøre og Romsdal.

– Totalkostnaden ved en utsettelses vil da estimeres opp mot en milliard kroner.

Vil gå utover andre investeringer

En utsettelse av innføringen av journalsystemet i to år ville ha store konsekvenser for spesialisthelsetjenesten i Midt-Norge, skriver Slørdahl.

– Redusert likviditet i sykehusforetakene knyttet til forlengelse av innføringsprosjektet i tillegg til dagens utfordringer i drift vil være krevende og redusere HMN sin evne til å gjennomføre planlagte investeringer.

Han skriver at økte kostnader i en allerede presset driftssituasjon vil medføre behov for tiltak som kan ha betydelig påvirkning på kapasitet, aktivitet og ventetider, og at det er verdt å merke seg at en utsettelse av innføringen av Helseplattformen ville kunne medføre økonomiske konsekvenser knyttet til kontrakter med leverandørene, og avtaler med kommunene.

– Dette er foreløpig ikke utredet nærmere og ikke hensyntatt.

– Har vært mer utfordrende enn planlagt

Etter styremøtet 13. desember har det vært tett dialog på styre- og ledelsesnivå mellom Helse Midt-Norge RHF og Helse Møre og Romsdal HF, og at det operative regionale samarbeidet er styrket.

– Det har vært gjennomført møter mellom ledelsen i Helse Midt-Norge RHF og ledelsen i Helse Møre og Romsdal der bakgrunnen og grunnlaget for Helse Møre og Romsdal sin ROS-analyse gjennomgått, og det er etablert en felles prosess med flere felles møtepunkter for å identifisere- og gjennomføre tiltak for å redusere risikoen knyttet til pasientsikkerhet til et akseptabelt nivå.

Men direktøren innrømmer at innføringen av journalsystemet har støtt på større utfordringer enn forventet.

– Men etter innføringen ved St. Olavs hospital er det gjennomført et omfattende arbeid både ved St. Olavs hospital og i Helseplattformen AS knyttet til feilretting, optimalisering og forbedring av løsningen.

– Pasientsikkerheten kommer først

Slørdahl understreker at pasientens sikkerhet er det viktigste, og at det er avgjørende at den løsningen som innføres i april vil ha bedre muligheter til å ivareta pasientsikkerheten enn dagens løsning.

– Det er Helse Midt-Norge RHF sitt styre som vedtar hvilket journalsystem helseforetakene skal ha, etter en prosess med stor medvirkning fra sykehusforetakene. Helseplattformen er et slikt journalsystem – en ny, felles pasientjournal for både kommuner, sykehus, fastleger og avtalespesialister.

Dagens Medisin og Norsk helseinformatikk (NHI) er organisert under samme administrative ledelse. NHI har inngått en avtale med Helseplattformen om levering av norsk elektronisk legehåndbok (NEL) til alle brukere av Helseplattformen.

Powered by Labrador CMS