NY TEKNOLOGI: Fastlegene bruker 650 årsverk til sakkyndighetsarbeid for NAV. – Det er bred enighet om at dette er viktig arbeid. Men det må gjøres på en bedre måte slik at fastlegenes tid brukes målrettet og riktig, sier Marit Hermansen, sjeflege i NAV.
NY TEKNOLOGI: Fastlegene bruker 650 årsverk til sakkyndighetsarbeid for NAV. – Det er bred enighet om at dette er viktig arbeid. Men det må gjøres på en bedre måte slik at fastlegenes tid brukes målrettet og riktig, sier Marit Hermansen, sjeflege i NAV.

NAV jobber med helt nye løsninger for sykmelding og andre skjema

NAV jobber med å lage standardiserte løsninger som kan være integrert hos fastleger, gjennom FHIR-teknologi eller selvstendig webapplikasjon.

Publisert

– Vi håper NAV kan være en motor som kan bidra til bedre skjemaløsninger generelt i helsevesenet.

Det sier Regin Hjertholm, fastlege i Bergen, e-helsemotor og en av arrangørene av Infobruk-konferansen som nylig ble avholdt i Bergen. Konferansen arrangeres av dem som bruker EG Infodoc. Infobruk beskriver seg selv som en uavhengig brukerorganisasjon som jobber for at helsepersonell skal få et journalsystem med bedre arbeidsflyt og god pasientsikkerhet.

Regin Hjertholm er fastlege i Bergen og kalles en e-helsemotor.
Regin Hjertholm er fastlege i Bergen og kalles en e-helsemotor.

Konferansen har til vanlig blitt arrangert årlig, men på grunn av pandemi var det fire år siden sist.

Hjertholm mener Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV) er et eksempel på en aktør som har muskler nok til å få til en god skjemaløsninger som andre, mindre aktører kan bygge videre på.

– Vi må få til skjema som ikke bare er «strøm på papir», men som kan tenke litt.

Det fastlegene ønsker seg er smarte skjema som automatisk kan hente ut data som allerede ligger i journalsystemet.

– Det er drømmen! Nå sitter vi som sekretærer og leter, klipper og limer. Mangelen på helsepersonell er og vil i økende grad bli en kritisk faktor. Vi må utnyttes fornuftig.

Marit Hermansen, sjeflege i NAV, deltok på årets konferanse og holdt et innlegg om hva NAV jobber med for å gjøre kommunikasjonen med fastleger bedre.

Hjertholm sier Hermansen holdt et interessant innlegg og virket interessert i brukerperspektivet: jakten på færre tastetrykk.

Fastlegekrisen satte skjemaløsninger på dagsorden

I 2021 utarbeidet Arbeids- og velferdsdirektoratet en rapport hvor man gikk gjennom attester og erklæringer som leger utsteder for NAV. Rapporten kom med anbefalinger for å bedre informasjonsflyten og lette arbeidsmengden på fastlegene.

– Det var en god rapport. Helsedirektoratets undersøkelser fra 2018 hadde vist at fastlegene bruker 650 årsverk til sakkyndighetsarbeid for NAV. Det var, og er, bred enighet om at dette er viktig arbeid. Men det må gjøres på en bedre måte, slik at fastlegenes tid brukes målrettet og riktig, sier Marit Hermansen til Dagens Medisin.

Hun sier fastlegekrisen muliggjorde å sette nettopp dette på dagsorden. At oppfølgingen av rapporten fra 2021 stoppet opp, sier hun det er flere grunner til, blant annet at man trengte enda mer kunnskap og tid til å etablere sterkere samarbeid for å få til noe.

En hemsko

Helse- og omsorgsdepartemenetet og Arbeids- og inkluderingsdepartemenet ga sine underliggende direktorater et oppfølgende oppdrag, og i oktober 2023 ble det levert en ny rapport som kartla hvilke deler av helsetjenesten som har informasjonsutveksling med NAV og hvilke deler av NAV det gjelder.

– Nå handler det om hvilken teknologi som kan brukes for å gjøre det bedre, sier Hermansen.

I dag er det papir og strøm på papir, eller PDF som det heter, som brukes. På de store områdene, som sykmelding, er det programmert inn i journalsystemet.

– Det var en revolusjon og moderne dialogform da det kom for ti års tid siden. Nå er det en hemsko. Det er fordi det krever programmering fra 10–15 ulike leverandører av journalsystem for å gjøre selv en liten endring, sier hun.

Har startet pilotering

Nå ser NAV på ulik teknologi for å lage standardiserte løsninger for dialog, som NAV har ansvaret og kontrollen for, men som kan være integrert hos fastlegene, gjennom FHIR-teknologi eller selvstendig webapplikasjon. Bruk av FHIR er det Regin Hjertholm etterlyser og som Helsedirektoratet har anbefalt at skal være standard i helsetjenesten.

– Det har vi brukere etterlyst i mange år. Det er snakket om å bruke teknologien i mange år, men vi har ikke kommet i gang. Nå håper vi NAV drar dette i gang og at andre kan følge etter, sier Hjertholm.

Hermansen sier at NAV nå gjennomfører en pilot i spesialisthelsetjenesten for å teste dette.

– Vi ser at det fungerer rent teknisk. Vi ønsker å teste videre i flere journalsystemet på fastlegeområdet, det skal vi gjøre i år.

Uttestingen gjøres i samforståelse med Helsedirektoratet, det gjøres for å kunne ta gevinstene fra piloteringen til andre prosjekter.

– Vi ønsker å gjøre dette i tett samarbeid med tjenesten og Helsedirektoratet, sier hun.

Jobber med nytt sykmelding-skjema

Sjeflegen forteller at samtidig som FHIR-løsningen piloteres er det startet et tjenestedesignprosjekt på sykmelding, slik at når teknologien er klar, er også innhold til løsningen klar.

– Spørsmålet blir: Hva ønsker vi å endre? Det skal vi jobbe med i den prosessen, og vi vil derfor invitere alle aktuelle parter inn til dialog om hvordan en ny sykmelding skal se ut.

Hermansen sier det var både kjekt og nyttig å delta på årets Infobruk-konferansen, der hun hadde med seg produktleder i dette teknologiske prosjektet i NAV. Deltagelsen er et ledd i direktoratets arbeid med å etablere og holde kontakt med EPJ-leverandører.

– Det var et fint sted å møte engasjerte fastleger og leverandører. Å treffe og sette sammen fastleger, IT-folk og leverandører, gjør at man får frem god kunnskap og idéer. Det er mye kraft i det.

Powered by Labrador CMS