ERFARING: Med så gode søkertall kan vi ikke se behovet for å fjerne opptakskravet om relevant arbeidserfaring, skriver fra venstre: Cathrine Saltnes, Mari-Anne Aanes og Rita Stenseth.

Krav om erfaring som sykepleier er viktig før opptak til masterutdanningene

Argumentene for erfaringskravet holder ikke mål. 

Publisert Sist oppdatert

Om man skal eller ikke skal kreve praksis som sykepleier før oppstart av masterutdanning i sykepleie er omdiskutert. Mest sannsynlig vil det være forskjell mellom ulike spesialiseringer. Vi har flere grunner til å hevde at praksis som sykepleier må gjeninnføres for master i anestesisykepleie.

Vi støtter høring

I forbindelse med lansering av Profesjonsmeldingen foreslår regjeringen å «sende på alminneleg høyring eit forslag til krav om ett års relevant arbeidserfaring for opptak til spesialsjukepleiarutdanningane (ABIOK) og jordmorutdanninga» (ABIOK=anestesi, barn, intensiv, operasjon, og kreft). Dette støttes av anestesisykepleiere i hele landet, noe høringssvarene på den nasjonale retningslinjen for anestesisykepleierutdanning underbygger. Kunnskapsdepartementet insisterte den gang på at et slikt krav ikke kunne innlemmes i forskriften, og det ble fjernet.

Vi rekrutterer enormt godt

I den tidligere rammeplanen var det nemlig krav om to års relevant arbeidserfaring for utdanningen (og også flere av de andre spesialiseringene). Dette har medført studenter med selvstendig sykepleiererfaring, kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse som grunnlag for videre spesialisering. Et argument mot krav om arbeidserfaring har vært rekruttering. Derfor har vi uformelt samlet informasjon om forholdet søkere/antall studieplasser nasjonalt. Basert på informasjon fra 13 studiesteder varierer dette forholdet fra fire til 20 prosent. Det er altså fra 5 til 25 søkere per studieplass for anestesisykepleierutdanningene (tabelloversikt er oversendt Dagens Medisin). Og dette er med krav om to års relevant arbeidserfaring, idet kun en av utdanningene har redusert dette til ett år. Det var store diskusjoner mellom fagfolk, og med ledelsen for å få beholde dette ene året- noe som vant gjennom med henvisning til følgende i den nasjonale retningslinjen: « Utdanningen bygger på bachelorutdanning i sykepleie eller tilsvarende, norsk autorisasjon som sykepleier og skal gjennomføres i tråd med nasjonale og internasjonale anestesistandarder».

Den finnes evidens

Et annet motargument har vært at det ikke finnes evidens for at arbeidserfaring er viktig. Det finnes! Blant annet viser en studie at 93,7 prosent av 1767 spesialsykepleiere nasjonalt mener at kravet bør bestå, fordi erfaring tilfører «profesjonell identitet», «integrasjon av praktiske ferdigheter» og «evne til å se hele bildet». Intervjuer med 12 nyutdannede anestesisykepleiere viser at de selv mener deres arbeidserfaring bidro til nødvendige ikke-tekniske og tekniske ferdigheter, som gjorde at de kunne fokusere fullt ut på anestesifaget. Diskusjonsdelene i begge disse artiklene viser til internasjonal forskning som underbygger resultatene. Videre viser en kartlegging blant 314 veiledere innen anestesi samme resultat: arbeidserfaring før anestesiutdanning er viktig. Doktorgradsprosjektet til Ingrid Taylor er trukket frem som et motargument, fordi hun ikke fant noen sammenheng mellom opplevd kompetanse og tidligere arbeidserfaring. Men: det man da unnlater å inkludere er at alle deltagerne hadde minimum tre års arbeidserfaring idet dette var kravet for opptak til studiet i avansert klinisk allmennsykepleie.

Derfor er vi bekymret

Det vi altså ikke vet noe om er hvilke konsekvenser manglende arbeidserfaring vil ha for gjennomføring og sluttkompetanse. Med så gode søkertall kan vi ikke se behovet for å fjerne opptakskravet om relevant arbeidserfaring. Dette kan hende har overføringsverdi til andre spesialiseringer- og derfor mener vi en høring er på sin plass.

Ingen oppgitte interessekonflikter

Powered by Labrador CMS