SAMARBEIDSPARTNER: – Avtalespesialistene er en viktig samarbeidspartner for fastlegene, som bidrar til å gjøre spesialisthelsetjenesten mer tilgjengelig, både for pasientene og legene, sier leder i Allmennlegeforeningen Nils Kristian Klev. Foto: Hanna Johre / NTB
SAMARBEIDSPARTNER: – Avtalespesialistene er en viktig samarbeidspartner for fastlegene, som bidrar til å gjøre spesialisthelsetjenesten mer tilgjengelig, både for pasientene og legene, sier leder i Allmennlegeforeningen Nils Kristian Klev. Foto: Hanna Johre / NTB

Undersøkelse: Fastleger er fornøyde med avtalespesialistene

Åtte av ti fastleger svarer i en undersøkelse at de er fornøyde eller svært fornøyde med hjelpen pasientene får hos avtalespesialister. – Hovedinntrykket er at ordningen er en viktig tjeneste for fastlegene, sier AF-leder Nils Kristian Klev. 

Publisert Sist oppdatert

I en fersk undersøkelse har fastleger svart på spørsmål om sitt forhold til avtalespesialister. Totalt 1762 fastleger har deltatt i undersøkelsen som er initiert av Praktiserende spesialisters landsforening (PSL) og gjennomført i samarbeid med Allmennlegeforeningen (AF). 

Undersøkelsen viser blant annet at: 

  • 83 prosent svarer at de er fornøyde/svært fornøyde med hjelpen pasientene får hos avtalespesialist. Seks av ti opplever at pasientene får god oppfølging når det er behov utover den første kontakten. 

  • 65 prosent opplever at ventetiden er forsvarlig i forhold til problemstillingen.

  • 74 er fornøyd med informasjonen i epikrisene.

  • 57 prosent opplever at avtalespesialistene i noen grad er tilgjengelige for råd/diskusjon i forbindelse med enkeltpasienter. 

Mer om undersøkelsen

Praktiserende spesialisters landsforening (PSL) tok initiativ til undersøkelsen «Hvordan hadde fastlegejobben vært uten avtalespesialister?».

PSL har laget spørsmålene, som Allmennlegeforeningen (AF) gikk gjennom, før AF i november 2023 sendte undersøkelsen ut til alle fastleger og fastlegevikarer som hadde hatt aktivitet det siste året.

Totalt ble undersøkelsen sendt til 6313 epostadresser. 1762 besvarte undersøkelsen. Det gir en svarprosent på cirka 28 prosent. 

Leder Nils Kristian Klev i Allmennlegeforeningen sier resultatene i undersøkelsen er i tråd med det inntrykket de har hatt. 

– Avtalespesialistene er en viktig samarbeidspartner for fastlegene, som bidrar til å gjøre spesialisthelsetjenesten mer tilgjengelig, både for pasientene og legene, sier Klev til Dagens Medisin. 

Han er ikke kjent med at det er gjennomført noe lignende undersøkelse tidligere.

– Hovedinntrykket er at fastlegene er fornøyde, at ordningen fungerer godt og er en viktig tjeneste for fastlegene.

– Det oppleves som en tilgjengelig tjeneste med høy kvalitet som gjør det enklere å være fastlege, ved at de får bistand til å komme videre i utredningen og behandlingen av sine pasienter. Vi ønsker oss heller flere enn færre avtalespesialister.

Mer kontinuitet

I undersøkelsen oppgir 64 prosent av fastlegene at de henviser pasienter til avtalespesialister flere enn to ganger i uken, 34,3 prosent henviser 2–8 ganger i måneden, mens 1,6 prosent henviser sjelden eller aldri. 

Det henvises oftest til spesialister innen øre-nese-hals, hud, øye, gynekologi og kardiologi. 

Deltagerne ble også spurt om hvor enig/uenig er de var i følgende påstanden: «En fordel med avtalespesialistordningen er kontinuitet; at pasienten møter samme lege ved behov for flere konsultasjoner/kontroller». Her svarer 77 prosent at de er enige. 

Og 85 prosent svarer at de mener det hadde vært nyttig for sin pasientpopulasjon med flere avtalespesialister i sin region. 

– Noen steder i landet og særlig innenfor noen fagområder, er det behov for flere avtalespesialister. Jo lenger nord du kommer, dess mer utbredt er dette behovet.

Han viser til at avtalespesialistene står for et stort antall konsultasjoner, og at det for fastlegene nok oppleves som mer kontinuitet enn når man henviser til spesialister som jobber ved sykehusene.

– Hvis fagområdet er snevert nok, treffer du kanskje på den samme spesialisten på sykehuset, men det er nok mer vilkårlig hvem pasienten kommer til når du henviser til en større avdeling og til poliklinisk behandling på sykehuset. Det er ikke sikkert pasienten treffer på den samme legen i like stor grad som når du henviser til en avtalespesialist. Spesielt innen psykisk helsevern er det ofte stor utskifting av behandlere ved de distriktspsykiatriske senterne. 

Ønsker mer kunnskap

PSL-leder Yngvild Hannestad forteller at bakgrunnen for undersøkelsen er et ønske om å få frem mer kunnskap om avtalespesialistenes posisjon i helsevesenet. Heller ikke hun kjenner til at noen lignende undersøkelse er gjennomført tidligere.

Yngvild Hannestad
PSL-leder Yngvild Hannestad.

Hannestad viser til at avtalespesialistene er en del av den offentlig finansierte spesialisthelsetjenesten og utfører i snitt 20-25 prosent av alle polikliniske spesialistkonsultasjoner. Og at det er 230 avtalespesialister i psykiatri og 700 avtalespesialister innen somatikk i Norge, flest innen øye, øre-nese-hals, hud, indremedisin og gynekologi. 

– Disse bidrar vesentlig til de regionale helseforetakenes (RHF-ene) «sørge-for-ansvar», sier hun. 

Avtalespesialister er i dag finansiert gjennom driftstilskudd utbetalt fra RHF-ene, refusjonstakster fra folketrygden og egenandeler fra pasientene. Sykehusutvalget kom i fjor vår med forslag om å flytte hele økonomien i avtalespesialistordningen under de regionale helseforetakene.

– PSL er opptatt av at det ikke må gjøres større endringer i finansiering og organisering som kan destabilisere en del av spesialisthelsetjenesten som fungerer godt per i dag, men at man heller må følge det sporet som er startet for å utvikle avtalespesialistordningen og gjøre den enda bedre.

Jobber tettest med fastlegene

Hannestad forteller at avtalespesialistene har driftsavtaler med RHF-ene som tildeler hjemler og betaler ut driftstilskudd, og har samarbeidsavtaler med de lokale sykehusene (HF-ene), og at begge disse partene blir hørt når det gjelder eventuelle endringer i ordningen.

– Men fastlegene samarbeider vi aller tettest med. Og når det er tanker om endringer, må noen spørre fastlegene hva de synes om ordningen. Det synes jeg er en viktig dimensjon som ofte blir glemt. Derfor har vi gjennomført denne undersøkelsen.

PSL-lederen forteller at resultatene bekrefter det de har trodd, at fastlegene setter pris på avtalespesialistordningen, og at det stort sett er en god dynamikk mellom dem.

– Fastlegeordningen har vært i krise og nå ser man heldigvis tegn til bedring, blant annet i rekrutteringen. Det er gledelig at så mange fastleger gir uttrykk for at samarbeidet med avtalespesialistene er godt og viktig og gjør hverdagen deres lettere, sier Hannestad og fortsetter: 

– Det er sånn at avtalespesialistene stort sett får henvisninger fra fastlegene, og at de gjerne samarbeider over tid, noe som gjør at de blir kjent og lettere får til et godt samarbeid om pasientene.

– Har mye pasienttid

Det er et fritekstfelt i undersøkelsen, der noen av kommentarer ikke er fullt så positive.

– Jeg var glad for å se at det ikke var så mange. Nesten 1800 har svart på undersøkelsen, og bare cirka 50 har valgt å kommentere noe negativt.

Det er blant annet noen som kommenterer at det bør være flere spesialister på sykehusene og færre avtalespesialister.

– Det er en forståelig tankegang når man ser at det er problemer med å rekruttere spesialister til sykehusene. Men antallet avtalehjemler er stabilt, så at det er en flukt fra sykehusene, kan ikke forklares av avtalespesialistordningen.

Hannestad mener det er flere fordeler ved at en del spesialister jobber ved små klinikker fremfor på sykehus. Gynekologen forteller at hun som avtalespesialist bestemmer over sin egen hverdag i langt større grad enn dersom hun hadde jobbet på sykehus.

– Når man jobber på avtale, utenfor sykehus, er man skjermet fra for eksempel undervisning og møter som er en del av sykehushverdagen. Det betyr at vi som avtalespesialister har mye pasienttid. Jeg organiserer selv min egen hverdag og kan planlegge dagen sånn at det blir effektivt.

– Dersom man setter de samme legene inn på en sykehuspoliklinikk, kan det hende de får sett færre pasienter i løpet av en dag.

– Mer naturlig å sammenligne med fastlegers inntekter

Hun påpeker også at avtalespesialister kan etablere seg på mindre steder der det ikke er sykehus, noe som gir mulighet til å få spesialistkompetansen fordelt utover i landet.

I debatten om ordningen trekkes det også frem at spesialistene med avtale kan tjene mye mer enn spesialistene som er ansatt ved sykehusene.

Hannestad mener det på inntektssiden er mer naturlig å sammenligne avtalespesialistene med fastleger enn med spesialistene på sykehusene. Begge gruppene er hovedsakelig næringsdrivende og har selv ansvar for all drift og administrasjon, ansatte, leie av lokaler og innkjøp av materiell og utstyr.

– Det er også stor variasjon blant avtalespesialister, noen har lagt opp til en drift der de klarer å se veldig mange pasienter. Dette er en ordning med delvis fast tilskudd, og delvis betaling per konsultasjon, og det er en menneskelig motiverende faktor i at dersom man får til en effektiv drift, vil det vise seg på inntektssiden. Men effektivitet må selvsagt ikke gå på bekostning av kvalitet!

Det er også en viktig del av bildet at man som selvstendig næringsdrivende må ta en del risiko både i forhold til investering i praksisen og at det er utrygghet både økonomisk og praktisk knyttet til eget sykefravær og pensjon.

– Samtidig skulle jeg ønske at sykehuskollegene mine tjente mer. Det synes jeg de hadde fortjent.

Utreder pasienter fra hele bredden

Ifølge Hannestad eksisterer det også en forestilling om at avtalespesialistene har veldig enkle pasienter.

– Det tror jeg ikke stemmer. Vi tar imot pasienter som henvises fra fastlegene og følger Prioriteringsveilederen, slik at de som har størst behov får hjelp først. Vi har riktignok lite øyeblikkelig hjelp-problemstillinger, men utreder ellers pasienter fra hele bredden av sykdommer i de forskjellige fagene og kan gi stabil oppfølging for eksempel ved kroniske tilstander eller etter kreftbehandling.

– Det er naturlig at sykehusene må ta svært komplekse og mer tverrfaglige problemstillinger. Det skriver også noen av fastlegene som har kommentert i fritekst, at de sender forskjellige pasienter til sykehus og avtalespesialister.

En utfordring PSL og RHF-ene har sett på sammen i et prosjekt om utvikling av avtalespesialistordningen, er at henvisning til avtalespesialist i et somatisk fag ikke gir juridisk rett til helsehjelp på lik linje med henvisning til sykehus. Innen psykisk helse er det nylig løst med felles henvisningsmottak i HFene. 

– Det er planlagt videre utredning av hvordan man i fremtiden kan få til formell rettighetsvurdering av henvisning til alle typer avtalespesialister, sier PSL-lederen.

Powered by Labrador CMS